Choď na obsah Choď na menu
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ

 

OBEC ŠÁVOĽ

zastúpená starostom obce Júliusom Ferenczom

vyhlasuje

 

v zmysle ustanovenia § 4  ods. 1 zákona NR SR č. 569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s VJM v Šávoli  - Alapiskola Sávoly

s ročníkmi 1. – 4, s termínom nástupu 01. 07. 2014

 

 

1.       Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie :

·         kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch,

·         odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

·         absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady,

·         najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

·         bezúhonnosť,

·         zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná),

·         ovládanie štátneho jazyka

 

 

2.    Ostatné kritériá a požiadavky :

·         organizačné a riadiace schopnosti,

·         práca s PC,

·         komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,

·         znalosť príslušnej legislatívy,

·         znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov,

·         flexibilita.

 

 

3.    Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní :

·         písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania pre príslušnú školu,

·         profesijný životopis,

·         overené doklady o nadobudnutom vzdelaní,

·         doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,

·         doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady,

·         potvrdenie od lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy,

·         výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

·         písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

·         písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ doručí na adresu :  Obecný úrad Šávoľ    č. 220, 985 41 Šávoľ v termíne do 13. 06. 2014 do 12.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením :

„Výberové konanie –  riaditeľ Základnej školy s VJM v Šávoli, Alapiskola Sávoly  -  NEOTVÁRAŤ! „

 

     Vyhlasovateľ  výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený  písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

V Šávoli, dňa 20. 5. 2014

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Július Ferencz

                                                                                            starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výb. konanie ZŠ